Gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ 54 140 01) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A044

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus, konduktor útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési igény–specifikus, fogyatékosság–specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

– köznyelvi és szakmai szöveget írni

– információk gyűjtésére

– empátiára, toleranciára

– adekvát kommunikációra

– konfliktusmegoldásra

– a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére

– gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására

– munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

 hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve

–  nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására

–  a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére

–  foglalkozások eszközeinek előkészítésére

–  gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására

–  differenciált bánásmódra

–  a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére

–  a gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására

–  ügyeleti és kísérési feladatok ellátására

–  munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

A 54 344 01 azonosító számú, Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
11464–16Pedagógiai, pszichológiai feladatokírásbeli
11465–12Általános gyógypedagógiai feladatokírásbeli
11466–12Speciális gyógypedagógiai feladatokírásbeli
11498–12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
11499–12Foglalkoztatás II.írásbeli
11500–12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Előzetesen elkészített esettanulmány ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése: A megvalósított 40 órás szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tanulmány bemutatása.  A vizsgázó szakmai gyakorlatáról esettanulmányt készít, melyben összefoglalja szakmai és személyes tapasztalatait. Az elkészített esettanulmányt, 1 példányban a vizsgázó az írásbeli vizsga megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal leadja a képző intézménynek/iskolának. A vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázó az általa elkészített esettanulmányt megkapja, és az esettanulmány ismertetése alatt használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga

A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyógypedagógia fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák. Az írásbeli feladatok a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, az 11465–16 Általános gyógypedagógiai feladatok és a 11466–16 Speciális gyógypedagógiai feladatok modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra. A tételkészítő törekedjen arra, hogy a feladatmegoldások értékelése ne adjon lehetőséget szubjektivitásra, ezáltal biztosítsa a tárgyszerű minősítés feltételei. A tudás értékelésének a mennyiségi és minőségi kritériumai egyaránt jelenjenek meg a feladatokban. A feladatok legyenek alkalmasak az ismeret és megértésjellegű tudás mérésére, hívjon elő: tényeket, fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, közös jellemzők. A részfeladatok a “nevezze meg”, “definiálja”, “jellemezze”, “sorolja fel”, “állítsa sorrendbe”, “osztályozza”, “hasonlítsa össze”, “csoportosítsa”, “értelmezze”, “magyarázza meg”…stb. típusú instrukciókat tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik.  A vizsgázó a vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a szóbeli vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a központilag meghatározott tételsorból, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3410Oktatási tevékenységGyógypedagógiai segítő munkatárs

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint