Szociális asszisztens (OKJ 54 762 02) - Probitas Plus Kft.

A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000720/2014/A005

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
– köznyelvi és szakmai szöveget írni
– információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
– a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
– érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
– segítőkapcsolat teremtésére
– adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
– konfliktusmegoldásra
– konszenzusok keresésére
– klienseit és munkatársait motiválni
– nyitott hozzáállásra
– általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
– a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, – feltárásra
– a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
– a feladatmegoldási folyamat tervezésére
– módszeres munkavégzésre
– info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
– rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
– az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
– különböző rendezvények, akciók szervezésére
– játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára
– sportszerek használatára

Az 54 762 02 azonosító számú, Szociális asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója és megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei: 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító számamegnevezésevizsgatevékenysége
10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei írásbeli, gyakorlati
10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok gyakorlati
10527-16 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai írásbeli
10558-16 Önálló szociális segítő feladatok gyakorlati
10562-16 Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok gyakorlati
10563-16 Szociális munka adminisztrációja gyakorlati
11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése és bemutatása.
A vizsgafeladat ismertetése: Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült – előzetesen leadott és értékelt– záródolgozat készítése és bemutatása.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga.
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a szociális segítés fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák.

Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: A szabadidős program ismertetése.
A vizsgafeladat ismertetése: Az előzetesen megvalósított szabadidős vagy rekreációs program ismertetése egy központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.

B) A vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka módszerei
A vizsgafeladat ismertetése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka módszerei témakörből központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3511 Szociális segítő Szociális asszisztens
Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző
Foglalkozás-szervező
Mentálhigiénés asszisztens
Vezető gondozó
Szociális gondozó
Segítő
Személyi segítő
Mentálhigiénés munkatárs
Családgondozó asszisztens
Gyermekvédelmi aszszisztens
Gyermekvédelmi ügyintéző
Nevelő
Szakgondozó

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi

Tervezett képzési idő: a képzésben résztvevőkkel megbeszéltek szerint